Kontrast Rozmiar tekstu

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2022

Pragniemy Państwa poinformować, iż w dniu 2 grudnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski ogłosił Zarządzeniem nr 127/2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Składanie ofert

Oferty z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 27 grudnia 2021 roku do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2022” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy pl. Niepodległości 1 w Kórniku lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Wydział Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik; z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2022” (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego).

Dyżury podczas których będą udzielane dodatkowe informacje

Mając na uwadze dobrą współpracę z organizacjami pozarządowymi wyznaczamy dyżur, podczas którego będą Państwo mogli otrzymać dodatkowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu ofert na realizację zadań publicznych. W dniu 14 grudnia br. w godzinach od 15:30 do 19:00 pracownik Urzędu Miasta i Gminy Kórnik będzie pełnił dyżury w Wydziale Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych - Plac Powstańców Wielkopolskich 13/14. W przypadku chęci wzięcia udziału w dyżurze prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie, pod numer +48 515 229 684 oraz zachowanie wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Zapraszamy również do indywidualnego umawiania spotkań pod nr telefonu +48 515 229 684 w dogodnym dla Państwa terminie.

Ważne informacje

Terminy dyżurów:

  • 14.12.2021 od 15:30 do 19:00
  • po uzgodnieniu telefonicznym w dowolnym terminie - tel. +48 515 229 684

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. 2020 r. poz.1057 ze zm. 

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań - Dziennik Ustaw 2018 r. poz. 2057.

Uchwała nr XXXVII/524/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 października 2021 r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok