Kontrast Rozmiar tekstu

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2021

Pragniemy Państwa poinformować, iż w dniu 9 grudnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Składanie ofert

Oferty z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 31 grudnia 2020 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2021” do skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, mieszczącej się przy patio ratusza, przy pl. Niepodległości 1 w Kórniku. W przypadku potrzeby potwierdzenia złożenia dokumentacji, należy umieścić w kopercie drugi egzemplarz oferty, który zostanie odesłany na wskazany adres wraz z potwierdzeniem. Dokumenty można przesłać także za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik; z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2021” (decyduje data wpływa, a nie data stempla pocztowego).

Dyżury podczas których będą udzielane dodatkowe informacje

Mając na uwadze dobrą współpracę z organizacjami pozarządowymi wyznaczamy dyżury, podczas których będą Państwo mogli otrzymać dodatkowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu ofert na realizację zadań publicznych. W dniach 18 oraz 29 grudnia br. w godzinach od 15:30 do 19:30 pracownik Urzędu Miasta i Gminy Kórnik będzie pełnił dyżury w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu, pl. Niepodległości 41 w Kórniku. W przypadku chęci wzięcia udziału w dyżurze prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie, pod numer 61-8-170-411 wew. 680 oraz zachowanie wszelkich norm reżimu sanitarnego.

Ważne informacje

Terminy dyżurów:

  • 18.12.2020 od 15:30 do 19:30
  • 29.12.2020 od 15:30 do 19:30

Podstawa prawana:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - przejdź

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań - przejdź 

Uchwała nr XXVI/347/ 2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2021 rok - przejdź